Primăria Timișoara face angajări. Lista posturilor scoase la concurs

Primăria Timișoara face angajări. Lista posturilor scoase la concurs

0
DISTRIBUIȚI

Primăria Timișoara face angajări. Anunțul a fost postat astăzi pe site-ul instituției. Municipalitatea scoate la concurs trei posturi: unul de consilier gradul I superior la Biroul de Relații Internaționale, un post de consilier gradul I principal la același birou și un post de consilier gradul I principal, la Compartimentul Monitorul Primăriei.

Proba scrisă se va desfășura în 28 noiembrie, ora 10.00 la sediul instituţiei, Timişoara, b-dul C.D.Loga nr.1, iar interviul se va desfășura în data de 06 decembrie 2017, ora 10.00 la sediul instituţiei de pe bulevardul C.D.Loga, nr.1.

Potrivit reprezentanților primăriei, „dosarul de înscriere trebuie sa conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, si adeverinţe care să ateste vechimea în muncă, si în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.
i) curiculum vitae

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.


În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la alin. 1 lit. b), c) şi h) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea”, anunță primăria. Termenul de depunere a dosarelor este de 8 zile de la data afișării concursului, la secretarul comisiei de concurs, la Serviciul Resurse Umane la sediul instituţiei din Timişoara, B-dul C.D. Loga nr. 1, camera 8″. Bibliografia pentru concurs poate fi găsită aici.

Tot astăzi municipalitatea a postat un nou anunț legat de un alt concurs de recrutare. Aproape 20 de posturi vacante de la diverse departamente vor fi scoase la concurs. Detalii puteți consulta aici.

LĂSAȚI UN MESAJ

Introdu rezultatul corect * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.