Primăria Timișoara preia cereri de la persoanele care vor să devină administratori...

Primăria Timișoara preia cereri de la persoanele care vor să devină administratori de imobile

0
DISTRIBUIȚI

Primăria Timișoara, prin Compartimentul Asociații de Proprietari, anunță preluarea cererilor în vederea atestării persoanelor fizice și a autorizării persoanelor juridice ca administratori de condominii, în baza Legii nr. 196/2018. Atestarea/autorizarea se va face conform Metodologiei privind atestarea administratorilor de condominii din Municipiul Timișoara, aprobată prin HCL nr. 357/01.09.2020.

Atestare persoane fizice:

Pot fi atestate ca administrator de condominii persoanele fizice cu domiciliul/reședința în Timișoara, care vor depune următoarele documente, în vederea obținerii  certificatului de atestare  ca administrator de condominii:

 1. a) cerere tip – formular cerere
 2. b) curriculum vitae;
 3. c) copia documentului de identitate;
 4. d) certificat de cazier judiciar;
 5. e) certificat de cazier fiscal eliberat de ANAF
 6. f) adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt din punct de vedere medical pentru desfășurarea activității de administrator;
 7. g) aviz psihologic;
 8. h) copia certificatului de pregătire profesională pentru funcţia de administrator de condominii, organizat în condiţiile legii de firme autorizate;
 9. i) copie certificat de atestare pentru persoanele fizice atestate anterior Legii 196/2018;
 10. j) dovada plății taxei de atestare în valoare de 100 lei pentru persoanele fizice aflate la prima atestare, respectiv a taxei de 50 lei, în cazul administratorilor atestați deja inițial pe Legea 230/2007.

Autorizare persoane juridice:

Pot fi autorizate pentru activităţi de administrare condominiu numai persoanele juridice specializate care îndeplinesc următoarele condiţii:

au ca obiect principal  de activitate domeniul administrării condominiilor

toți angajații acestora, care prestează activitatea de administrare a condominiului, dețin atestatul de administrator.

În vederea autorizării, persoana juridică va depune următoarele acte (original / copii conforme cu originalul):

 1. a) cerere tip – formular cerere
 2. b) actul constitutiv al persoanei juridice
 3. c) certificat de înregistrare fiscală
 4. d) certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului în a cărei rază teritorială persoana juridică îşi are sediul, din care să reiasă că obiectul de activitate principal este administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract, conform listei codurilor CAEN în vigoare – în original;
 5. e) certificat de atestare fiscală, eliberat de Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, privind îndeplinirea obligatiilor exigibile către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat si bugetul local, valabile la data depunerii cererii – în original;
 6. f) certificat de cazier fiscal eliberat de ANAF, valabil la data depunerii cererii – în original;
 7. g) certificat de cazier judiciar, în original;
 8. h) contractele individuale de muncă încheiate în condiţiile legii între persoana juridică şi persoanele fizice atestate pentru administrarea de condominii, sau alte forme de angajare
 9. i) copia atestatelor persoanelor fizice angajate conform lit.i);
 10. j) dovada plății taxei de autorizare în valoare de 100 lei.

Dosarele se depun în perioada 26 octombrie – 27 noiembrie 2020, fie la sediul Primariei Timișoara, Bd.C.D.Loga nr.1,  Camera 12 – ghiseele 8,9,10,14 (luni, miercuri, joi, vineri: orar 8:30-14, si marti: orar 8:30-17.30),  fie prin poștă sau online pe platforma guvernamentală https://edirect.e-guvernare.ro.

Taxele de atestare pot fi achitate la casieria din incinta Camerei 12 din sediul primăriei, la ghișeele Direcției Fiscale de lângă sediul primăriei (Bd.


Mihai Eminescu nr.2), sau prin ordin de plată în contul RO90TREZ62121360206XXXXX, BENEFICIAR Municipiul Timișoara, cu specificația „atestare persoană fizică” sau „autorizare persoană juridică”. După analizarea dosarului complet cuprinzând documentele solicitate, Compartimentul Asociaţii de Proprietari va întocmi şi va publica pe site–ul Primăriei Municipiului Timișoara lista cu persoanele fizice și juridice considerate admise și lista cu persoanele fizice/juridice ale căror dosare au fost respinse.

Persoanele fizice/juridice ale căror dosare au fost respinse pot depune contestaţii în termen de 24 de ore de la afişarea listelor. Soluţionarea acestor contestaţii se va face de către Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor, în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. Atestatul/autorizarea pentru desfășurarea activității de administrator condominii va fi emis persoanelor fizice/juridice,în urma unei hotărâri a Consiliului Local Timişoara, la propunerea Comisiei de atestare a persoanelor fizice/autorizare a persoanelor juridice. Certificatul de atestare/autorizare pentru funcția de administrator condominii va menţiona datele de identitate ale titularului (nume, prenume si codul numeric personal), autoritatea emitentă.

Certificatul de atestare este valabil patru ani, de la data emiterii și este valabil pe întreg teritoriul României. Administratorii în funcție, neatestați în baza Legii 196/2018 au obligația de a solicita atestarea. Menținerea în funcție a unui administrator neatestat sau angajarea de către președintele asociației de proprietari a unui administrator neatestat atrage după sine aplicarea sancțiunii contravenționale prevăzute de Legea nr. 196/2018.

LĂSAȚI UN MESAJ

Introdu rezultatul corect * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.