Cu ce se va ocupa noul „incubator de proiecte” din cadrul Primăriei...

Cu ce se va ocupa noul „incubator de proiecte” din cadrul Primăriei Timișoara și ce rol are Direcția Infrastructura Verde

1
DISTRIBUIȚI

Potrivit noii organigrame a Primăriei Timișoara, care va fi supusă, marți, votului consilierilor locali, se desființează unele structuri, dar apar și altele noi. Din 27 de șefi de structuri, odată cu noua organigramă vor rămâne doar 17.

O noutate printre noile structuri înființate o reprezintă Direcția Incubator de Proiecte, care include Serviciul Finanțări Nerambursabile și Serviciul Documentații Proiecte.

Acest Incubator va încorpora și Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) și Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD). Misiunea acestui Incubator va fi identificarea, selectarea si accesarea surselor de finantare  din cadrul Programelor Uniunii Europene, Fonduri Structurale sau a altor surse externe de finantare nerambursabilă pretabile  proiectelor  de investiții ale Municipiului Timișoara- cuprinse în strategiile/programele de dezvoltare locală.

De asemenea, Incubatorul se va ocupa de consilierea compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local, în ceea ce priveşte activităţile şi condiţiile specifice de accesare a fondurilor externe nerambursabile și colaborarea cu acestea în vederea întocmirii fișelor de proiect/cererilor de finanțare. Totodată, noua structură va avea în vedere inventarierea propunerilor de proiecte ale compartimentelor funcționale din cadrul  aparatului de specialitate al primarului ce pot fi finanțate din fonduri nerambursabile și, în funcție de ordinea de prioritate stabilită la nivelul conducerii instituției, asigură identificarea surselor de finanțare și competarea cererilor de finanțare în colaborare  elaborarea/contractarea documentațiilor tehnico-economice implicate de realizarea obiectivelor /proiectelor de investiții, în conformitate cu prevederile  HG 907/2016, pe tipuri de obiective și pe etape.

Potrivit primarului Dominic Fritz, sunt cinci direcții pe care a fost construită noua organigramă: deschiderea către timișoreni și nevoile acestora, adecvarea la direcțiile strategice asumate, clarificarea și simplificarea ierarhiilor, eficientizarea aparatului în sensul fluidizării proceselor și deciziilor colaborative și profesionalizarea aparatului prin deschiderea către competențe din societatea civilă și învățare continuă.

„Dacă vă uitaţi pe modificările structurii organizatorice din ultimii ani, puteţi observa cu uşurinţă că, declarativ, toate au vizat eficientizarea activităţii, dar modificările nu au fost de fond, ci doar de formă şi au vizat rezolvarea  unor necesităţi punctuale ce ţineau mai degrabă de „rezolvarea” unor posturi pentru anumiți oameni – de exemplu separarea celor două direcții Clădiri Terenuri – şi care au condus în timp la erodarea funcţionalităţii”, a declarat primarul Dominic Fritz.

O altă care va fi înființată este Direcția Calitatea Vieții. Aceasta va asigura și o relație permanentă cu instituții în coordonarea primăriei precum școlile și spitalele.

De asemenea, în cadrul instituției se va înființa și Direcția Infrastructura Verde, care va avea în subordine Serviciul de Amenajare Peisagistică, Biodiversitate și Ape și Biroul Administrare Spații Verzi. Rolul noului serviciu este să elaboreze strategii ale spațiilor verzi, să asigure amenajări peisagistice într-o manieră profesionistă și vizionară, să proiecteze, reconfigureze și să creeze spaţii verzi publice cu acces nelimitat: parcuri, grădini, scuaruri, fâșii plantate sau spații verzi publice de folosință specializată din dotarea creșelor, grădinițelor, scolilor, unităților sanitare sau de protecție socială, inclusiv locurile de joacă.

În cadrul noii structuri va fi înființat și postul de Grădinar-șef al orașului, care va fi scos la concurs în perioada următoare.

Această direcție va face parte din Direcția de Investiții și Mentenanță, împreună cu Direcția Tehnică, obiectivul fiind de a integra dezvoltarea infrastructurii cu dezvoltarea verde.

Primarul Timișoarei a anunțat crearea unei direcții de management intern, în care sunt grupate compartimente și birouri ce vor avea rolul de a evalua permanent activitatea tuturor funcționarilor din aparat. Această direcție va face, în viitor, și recrutările de personal potrivit noii viziuni asupra modernizării instituției.

Astfel, funcționarii publici și personalul contractual vor munci în direcții, servicii, birouri şi compartimente, dispuse după cum urmează:

1. Compartimentul Planificare Strategică și Monitorizare Investiții

2. Biroul Situații de Urgență

 1. Serviciul Comunicare

3.1 Compartimentul Relații cu Presa

 1. Direcția Secretariat General

4.1. Serviciul Administrație Locală

4.2. Serviciul Autoritate Tutelară

4.3. Compartimentul Arhivă

4.4. Compartimentul Fond Funciar

4.5. Compartimentul Asociații de Proprietari

4.6.1 Compartimentul Evidență Personal

 1. Direcția Management Intern

5.1. Biroul Digitalizare

5.2. Compartimentul Managementul Calității

5.3. Compartimentul Audit Public Intern

5.4. Compartimentul Corpul de Control și Antifraudă al Primarului

5.5. Compartimentul Organizare și Planificare Strategică Resurse Umane

 1. Direcția Economică

6.1. Serviciul Buget

6.2. Biroul Achiziții Publice

6.3. Biroul Contabilitate

6.3.1 Compartimentul State de Plată

6.4. Biroul Evidența Mijloacelor Fixe

6.5. Biroul Finanțări Buget Local

6.6. Biroul Servicii Suport

6.7.


Biroul Guvernanță Corporativă și Monitorizare Societăți

 1. Serviciul Managementul Deșeurilor si Salubritate
 2. Direcția Relații Comunitare

8.1. Serviciul Guvernanță Participativă și Management Cartiere

8.2. Serviciul Informare și Consiliere Cetățeni

8.2.1 Biroul Managementul Documentelor

8.2.2 Biroul Sesizări și Transparență Informațională

8.3. Serviciul Cooperare Internațională, Interculturală și Economică

8.3.1 Compartimentul Minorități și Relații Interetnice

8.3.2 Biroul Relații cu Mediul de Afaceri

 1. Direcția de Evidență a Persoanelor

9.1. Biroul Actualizări Verificări Furnizări Date

9.2. Compartiment Preluare-Eliberare Acte de Identitate

9.3. Compartimentul Inregistrari Acte Stare Civila

9.4. Biroul Proceduri Speciale de Stare Civilă11

 1. Serviciul Juridic

1 10.1. Biroul Contencios

 1. Serviciul Sport și Baze Sportive
 2. Direcția Patrimoniu

12.1. Biroul Clădiri Terenuri

12.2. Serviciul Locuințe și Preemțiuni

12.3. Biroul Administrare Spații Utilitare, Servicii Conexe și Contracte Garaje

12.4. Compartimentul Spații cu Altă Destinație

12.5. Compartimentul Carte funciară. Cadastru

12.6. Compartimentul Urmărire Venituri din Administrarea Patrimoniului

 1. Direcția Generală Urbanism și Planificare Teritorială

13.1. Biroul Avizare PUD/PUZ

13.1.1 Compartimentul Atelier de Urbanism

13.2. Biroul Banca de Date Urbană

13.3. Biroul Reabilitare Cartiere Istorice și Monumente

13.4 Direcția Autorizare și Control

13.4.1. Compartiment Autorizații de Construire și Certificate de Urbanism Zona de Nord

13.4.2. Compartiment Autorizații de Construire și Certificate de Urbanism Zona de Sud

13.4.3. Compartiment Autorizații de Construire și Certificate de Urbanism Zona Centrală, Zone de Construire Protejate

13.4.4. Biroul Disciplina în Construcții

13.4.5. Compartimentul Autorizare Activități Comerciale și Publicitate

13.4.6. Compartiment Statistici, Date și Arhivare Documente

 1. Direcția Calitatea Vieții

14.1. Biroul Sănătate și Management Spitale

14.2. Biroul Educație și Incluziune

14.3. Serviciul Cultură și Turism

14.3.1. Compartimentul Capitală Culturală

14.3.2. Compartimentul Infocentru

14.4. Serviciul Protecție Mediu

14.4.1 Compartiment Protecția Animalelor

 1. Direcția Incubator de Proiecte

15.1. Serviciul Finanțări Nerambursabile

15.2. Serviciul Documentații Proiecte

 1. Direcția Generală de Investiții și Mentenanță

16.1. Direcția Infrastructură Verde

16.1.1 Serviciul Amenajare Peisagistică, Biodiversitate și Ape

16.1.2. Biroul Administrare Spații Verzi/Recreative

16.2. Direcția Tehnică

16.2.1 Serviciul Administrare Infrastructură Rutieră

16.2.1.1 Biroul Infrastructură

16.2.1.2 Biroul mobilitate și Transport

16.2.1.3 Compartiment Avize

16.2.2 Biroul Contracte

16.2.3 Serviciul Administrare Rețele Publice

16.2.3.1 Biroul Hidrotehnic, Termoficare, Gaz

16.2.3.2 Biroul Rețele și Comunicații

16.2.4 Biroul Monitorizare și Gestiune Trafic

16.2.5 Serviciul Reabilitări

16.2.5.1 Biroul Eficientizare Energetică Blocuri

16.2.5.2 Biroul Reabilitare Clădiri Publice

16.2.5.3 Compartiment Monumente

16.2.6 Serviciul Infrastructură Culturală

16.2.7 Serviciul Investiții

16.2.7.1 Biroul Magistrale

16.2.7.2 Biroul Construcții Civile

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Introdu rezultatul corect * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.