Proprietarii care au renovat clădirile istorice beneficiază de scutiri la plata impozitului,...

Proprietarii care au renovat clădirile istorice beneficiază de scutiri la plata impozitului, la Timișoara

0
DISTRIBUIȚI

Primăria Timișoara a anunțat că acordă scutiri la plata impozitului pe clădirile istorice care au fost reabilitate conform prevederilor Legii nr. 153/2011 privind măsurile de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor. Facilitatea se aplică pe o perioadă de cinci ani consecutivi, începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor celui în care a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor, cu condiția ca beneficiarii să respecte anumite cerințe.

„Măsura vine ca o recompensă acordată proprietarilor care depun eforturi financiare consistente pentru a-și îndeplini obligațiile de întreținere, protecție și punere în valoare a clădirilor pe care le dețin. Potențialii beneficiari sunt cei cu imobilele proaspăt reabilitate, ale căror lucrări au fost recepționate anul trecut, până cel târziu la data de 31 decembrie. Scutirea se menține în cazul soțului supraviețuitor și în cazul moștenitorilor legali. În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia”, a comunicat Primăria Timișoara.

Pentru a beneficia de această facilitate, proprietarii trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulative, la momentul solicitării:

 1. Să fi realizat și finalizat pe parcursul anului 2022 lucrările de intervenție prevăzute de art. 6 din Legea nr.153/2011 privind măsurile de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, actualizată;
 2. Să nu aibă datorii la bugetul local;
 3. Să depună la Registratura Municipiului Timișoara cererea de scutire a impozitului, până cel târziu în data de 31 martie 2023.

Cererea de scutire include următoarele documente justificative, certificate ca fiind conforme cu originalul:

 1. Buletin/carte de identitate a solicitantului în cazul persoanelor fizice/copie certificat de înregistrare fiscală în cazul persoanelor juridice;
 2. Dovada proprietății asupra clădirii, respectiv extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile, în copie.


  În cazul asociațiilor de proprietari, se va depune extras de carte funciară in extenso, nu mai vechi de 30 de zile și tabel cu persoanele care fac parte din asociația de proprietari, semnat și ștampilat de către administratorul acesteia;
 3. Notele tehnice de constatare (conform conținutului-cadru prevăzut în anexa nr. 2 la lege) în care sunt specificate măsurile de intervenție pentru reabilitare, care se elaborează de către experți tehnici atestați în scopul stabilirii stării tehnice a clădirii din punctul de vedere al asigurării cerințelor esențiale de calitate a construcțiilor, în condițiile art. 11, alin. (3) din Legea nr. 153/2011:
  • „rezistenţă mecanică şi stabilitate” (A1+/A2);
  • „securitate la incendiu” (C);
  • „siguranţa în exploatare” (B);
 4. Autorizația de construire pentru executarea lucrărilor de intervenție, emisă în condițiile Legii nr. 50/1991 republicată și actualizată sau acordul la notificare prealabilă și avizul favorabil al Direcției Județene pentru Cultură Timiș, conform art. 11, alin. (8) din Legea nr. 153/2011 actualizată pentru lucrările care nu necesită autorizație de construire;
 5. Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor din care să rezulte că s-au realizat lucrările de intervenție consemnate în notele tehnice de constatare și data finalizării lucrărilor;
 6. Avizul Ministerului Culturii sau al Direcțiilor Județene pentru Cultură, potrivit prevederilor legale;
 7. Declarație pe proprie răspundere a deținătorului imobilului (în cazul proprietarului unic)/a reprezentantul legal al asociației de proprietari/a reprezentantul desemnat al proprietarilor (în cazul în care aceștia nu sunt constituiți în asociație de proprietari), din care rezultă că lucrările de intervenție au fost realizate pe cheltuială proprie (conform O.G. 30/2011, art. 89, alin. 8), însoțită de dovada efectuării lucrărilor pe cheltuiala proprie (copie facturi, chitanțe fiscale) atât pentru materialele de construcție utilizate, cât și pentru lucrările efectuate.

„Documentele menționate mai sus, împreună cu cererea de scutire la plata impozitului, se depun la Registratura Municipiului Timișoara până în data de 31 martie 2023, sub sancțiunea decăderii din acest drept, pentru lucrările de intervenție finalizate și recepționate în anul 2022. Menționăm că este suficient un singur exemplar de documente pentru fiecare clădire pentru care se solicită scutire la plata impozitului (nu se solicită câte un exemplar pentru fiecare proprietar în parte)”, mai spune comunicatul primăriei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Introdu rezultatul corect * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.